ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική
Γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, μηχανικοί, οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, γεωτεχνικοί. (01/09/2009) | Εκτύπωση |

 

Προκήρυξη για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013  

 

Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις απο την 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης ηλεκτρονικά είναι η 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009. 

«Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων,συμβολαιογράφων, γεωτεχνικών, λογιστών και οικονομολόγων - συμβούλων.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη, δηλαδή το άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής, ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους. Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας περίπου 50.000 ελευθέρων επαγγελματιών.    

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.  Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματιών:  

Α. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά) 

Β. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)  

Γ. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).  

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004). Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον πίνακα 1.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004

50% επιδότηση

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004

80% επιδότηση

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ)
Ελάχιστος Μέγιστος Ελάχιστος Μέγιστος
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 10.00040.0006.25025.000
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ8.00016.0005.00010.000
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ –ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ6.00010.0003.7506.250

 

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο - μέσω του συστήματος taxisnet - μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.  Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :  

 • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009.
 • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται πριν την 01/01/2004, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, ο οποίος δεν είναι χαμηλότερος από ό,τι προβλέπει ο παρακάτω πίνακας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)

&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ,

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

 

35.000 €28.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

 ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

 

25.000 €20.000 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 

50.000 €40.000 €

 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΚΛΠ. 

Ο καθορισμός των συγκεκριμένων ορίων δηλωθέντος εισοδήματος έγινε προκειμένου να μην ευνοηθούν όσοι φοροδιαφεύγουν, δηλώνοντας πολύ χαμηλά εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματός τους.   Από τον συγκεκριμένο όρο, σχετικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται οι νέοι επαγγελματίες.

Εξαιρούνται, επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα Άτομα με Αναπηρία και όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση δίνεται στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία.  Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όσοι υποβάλλουν πρόταση να αξιολογούνται συγκριτικά, ως προς τα οικονομικά τους στοιχεία, μόνο στο πλαίσιο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ελεύθερων επαγγελματιών».    

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
1

Εξοπλισμός Η/Υ (hardware): αφορά στην προμήθεια νέου (καινούργιου) εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (εξαιρείται εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας, συνδρομές και εργασίες συντήρισης) . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:

·         Εξυπηρετητές (Servers)

·         Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α. , πλην pdas

·         Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (Μεταγωγείς, Δρομολογητές,κ.α. )

·         Περιφερειακός Εξοπλισμός (Εκτυπωτές, Scanners, Αναγνώστες Καρτών, κ.α.)  

2

Λογισμικό (Software) : αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών νέου (καινούργιου) τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν τις δραστηριότητες του επαγγελματία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:

·         Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων

·         Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου

·         Εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης

·         Εφαρμογές λογιστηρίου

·         Εφαρμογές μισθοδοσίας

·         Εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού

·         Εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης

·         Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης

·         Εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων

·         Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)

·         Εφαρμογές παραγγελιοληψίας

·         Εφαρμογές διαχείρισης έργων

·         Εφαρμογές αρχειοθέτησης

·         Ειδικές εφαρμογές επιλέξιμων επαγγελμάτων συναφών με το αντικείμενο εργασιών  

3

Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός: προμήθεια καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρερχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών.

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Εξαιρείται η αγορά εξοπλισμού ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αναλωσίμων και μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.  

 

Δεν είναι επιλεξιμες οι παρακάτω δαπάνες: 

 • Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαίοτητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τις θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει ο επιστήμονας – ελεύθερος επαγγελματίας στο έντυπο υποβολής π.χ. προμήθεια 3 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για ελέυθερο επαγγελματία που απασχολεί σύμφωνα με το έντυπο, έναν εργαζόμενο.
 • Επεμβάσεις επι ακινήτων σε οποιαδήποτε μορφή.
 • Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός αυτών.
 • Εξοπλισμός (έπιπλα) γραφείου.
 • Τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός μη σχετικός και μη απαραίτητος για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (π.χ. συστήματα κλιματισμού, συστήματα ήχου και εικόνας, εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας, συστήματα πυρόσβεσης, συστήματα συναγερμού, συστήματα φωτισμού).

     Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επιδότησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  Σ. ΜΙΧΑΗΛ

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ. :+30 2241036311, Φαξ:+30 2241076016

Κιν: +30 6938-93-92-99 

 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 7 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
 • ΟΑΕΔ: Λιγότεροι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλιο
  Σε 869.334 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2019, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μειωμένος κατά 58.807 άτομα.
 • Ιερώνυμος για γενοκτονία Ποντίων: Καθήκον μας να θυμόμαστε
  «Είναι καθήκον μας να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, να προσευχόμαστε γι' αυτούς και να προσέξουμε για το μέλλον μας», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Πόντος: Σταύρωση και Μνήμη», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ιστορική τραγωδία.
 • ΑΝΕΛ: Καταγγέλλουν παραβιάσεις των εκλογικών τους περιπτέρων
  «Παραβιάσεις και προσπάθειες καταστροφής των εκλογικών μας περιπτέρων ούτε εκφοβίζουν ούτε πτοούν τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την Ευρώπη τον εθνών-κρατών, την Ευρώπη των ίσων, την Ευρώπη που ο βορράς δεν θα κερδίζει εις βάρος του νότου», αναφέρει ανακοίνωση των ΑΝΕΛ, καταγγέλλοντας παραβίαση εκλογικού περιπτέρου του κόμματος στην Καλλιθέα.