ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Ανενεργά προγράμματα | Νέα | Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ για παλαιές επιχειρήσεις (24-08-2009)
Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ για παλαιές επιχειρήσεις (24-08-2009) | Εκτύπωση |

 

 

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Περιγραφή: 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

 
Αποδέκτες:
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με αρχική ίδρυση πριν την 01-01-2007.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 
Όροι και προϋποθέσεις:
 • Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες  και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους (ακαθάριστα έσοδα-τζίρος) να κυμαίνεται:
  • από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€) το μέγιστο για τις θεματικές ενότητες  «Υπηρεσίες» και «Εμπόριο».
  • από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
  • από εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
  • Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού (για τον μέσο όρο δηλαδή), λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.
 • Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.
 • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
 • 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise. Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγχεται επισταμένως το θέμα της δεσπόζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της ''μητρικής εταιρείας'' έναντι της ''θυγατρικής''.
 • Υποχρεωτικά το 50%  του συνόλου που θα επενδυθεί (μπορεί και 100% μια επιχείρηση) θα πρέπει να δαπανηθεί σε εξοπλισμό. Δηλαδή το πολύ 0%-50% του συνολικού προυπολογισμού μπορεί να δαπανηθεί σε κτιριακές εργασίες (ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ).

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.

 
Τι χρηματοδοτείται:

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. Η εν λόγω δαπάνη(κτιριακές εργασίες) για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%  του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.
 2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης. Η εν λόγω δαπάνη (κτιριακές εργασίες) για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.
 2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (μέχρι και Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ)»

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
 2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι

 • 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και
 • 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά της περιφέρειας Αττικής.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

 1. από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000€) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση» (Μέγιστη επιδότηση 65% των 300.000)
 2. από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000€) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός» (Μέγιστη επιδότηση 65% των 250.000)
 3. από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000€) για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες» (Μέγιστη επιδότηση 65% των 200.000)

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν το 35% (45% ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) των χρημάτων που θέλουν να ξοδέψουν τελικά σε καταθέσεις, μετοχές ή ομόλογα. Ενναλακτικά το 35% μπορεί να καλυφθεί με 20% υποχρεωτικά σε καταθέσεις και 15% σε δάνειο(25% ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) .(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Δηλαδή για επένδυση 100.000 ευρώ πρέπει να διαθέτει το 35%=35.000 ευρώ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης KAI να διαθέτει  εξαμηνιαίο μέσο υπόλοιπο στο 70% των 35.000 (=24.500)  σε καταθέσεις. ‘H ενναλακτικά να διαθέτει τουλάχιστον 20%=20.000 ευρώ και 15%=15.000 σε δάνειο, οπότε και μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο στο 70% των 20.000 (=14.000)  σε καταθέσεις για αιτούμενη επένδυση 100.00 ευρώ.

-Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής (35% της συνολικής επένδυσης χωρίς ΦΠΑ).

Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών, σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, ισχύει από 25/5/2009. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιδοτηθούν και τιμολόγια, δ.α. κλπ. που έχουν εκδοθεί απο την 25-05-2009 και μετά.

 

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  Σ. ΜΙΧΑΗΛ
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ. :+30 2241036311, Φαξ:+302241076016
Κιν: +30 6938-93-92-99
 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 14 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
 • Φ. Γεννηματά: Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές τόσο καλύτερα
  Μήνυμα πως η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές, έστειλε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας πως «οι ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ θα φύγουν όλοι μαζί».
 • Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία
  Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 168 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της πόλης Τζαγιαπούρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).
 • Ντ. Χιντς: Η βρετανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει δεύτερο δημοψήφισμα
  Η βρετανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, Ντέμιαν Χιντς, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι υπουργοί εξετάζουν τη διεξαγωγή του για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το Brexit.