ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Ανενεργά προγράμματα | Νέα | Πρόγραμμα επιδότησης ''ΣΤΗΡΙΖΩ'' για μεταποιητικές επιχειρήσεις τουλάχιστον ενός έτους λειτουργίας.(07-08-2009)
Πρόγραμμα επιδότησης ''ΣΤΗΡΙΖΩ'' για μεταποιητικές επιχειρήσεις τουλάχιστον ενός έτους λειτουργίας.(07-08-2009) | Εκτύπωση |

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – στην ενίσχυση των άμεσων και σχετικά μικρών αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 05/10/2009. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008 της Επιτροπής), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της επικράτειας.

·         Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων μεταποίησης του πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

·         Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).

·         Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.

·         Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

·         Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€  έως 2.000.000,0€.

·         Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό. ·         Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.

2.    Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός).

3.    Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το Νομικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες.

 

Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης

1.   Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

 

 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης
€60.000 για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης ως ορίζονται στο Παράρτημα Ι

€ 10.000

50% γενικά  Έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες  περιοχές 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι έως 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

Το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων ( βάσει της απογραφής 2001) και οι επιλέξιμοι μέτοχοι να είναι κάτοικοι του νησιού, γεγονός που θα επιβεβαιώνεται με υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής).

Το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή των νομών,  Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας, Μαγνησίας  και Κεφαλληνίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με τις αριθμ 5285/Α32/3-8-07 (ΦΕΚ 1744/Β) και 5645/Α32/12-9-07 (ΦΕΚ18545/Β) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε σεισμόπληκτη περιοχή των νομών Αχαΐας , Ηλείας και  Αιτωλοακαρνανίας όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με την αριθμ 5322/Α32/8-7-08 (ΦΕΚ 1336/Β) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων.

2.    Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.

3.    Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται  μέχρι  ποσοστού 25% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

4.    Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους, εκτός από τις Τράπεζες για την χορήγηση ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος ή για την παροχή εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την εκταμίευση προκαταβολής της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

1.Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας εργασιών μικρής κλίμακας

3.Δαπάνες Διαφήμισης - Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού

4.Άλλες άϋλες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

 

1                Πάγια (Εξοπλισμός , ειδικές εγκαταστάσεις κ.α)

   1.1            Εξοπλισμός Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

·      Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων.

·      Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

·      Ποιοτικού ελέγχου.

·      Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.).

·      Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης και εξοικονόμησης πρώτων υλών.(Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).

·      Έπιπλα και σκεύη μόνο όταν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή (π.χ.  πάγκοι εργασίας).

·      Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.

·      Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).

·      Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια).

·      Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ.).

·      Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

·     Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων εντός χώρου παραγωγής.

 

      1.2            Ειδικές Εγκαταστάσεις

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

·      Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).

·      Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης.

·      Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

2          Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

Η κατηγορία δαπανών αφορά:

·      Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτν, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.

·      Διαμόρφωση χώρων και στοιχειωδών υποδομών για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, όπου αυτές απουσιάζουν πλήρως.

·      Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,  κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.

·      Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ή/και περιορισμού της ρύπανσης.

·      Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω.

 

3     Δαπάνες Διαφήμισης - Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού /  Εξωτερικού

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:

·      Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά.

·      Δημιουργίας λογότυπου.

·      Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων.

·      Σχεδιασμός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet).

·      Δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).

·      Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.·      Συμμετοχή για πρώτη φορά σε εκθέσεις (μόνο κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες μεταφοράς εκθεμάτων).

  

4          Άλλες άυλες δαπάνες

·      Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας.

·      Δαπάνες για την απόκτηση πατέντας ή/ και πιστοποιητικών βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

·      Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: 

Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες  δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία  προδημοσίευσης  του προγράμματος. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει τη Διοικητική απόφαση  σχετικά με την έγκριση του σχεδίου.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις ότι είναι καινούργιος από τους προμηθευτές), συνιστάται δε να είναι (όπου είναι εφικτό) και ενεργειακά αποδοτικός.

Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγησης, διακίνησης και εξόφλησης των δαπανών αυτών (τιμολόγια/ αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής, αποδείξεις εξόφλησης, αντίγραφο καταθετηρίων, φωτοτυπία επιταγής, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, κλπ). Ειδικά, η εξόφληση τιμολογίων εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με το επιβεβαιωτικό συναλλαγής μεταξύ των τραπεζών (swift).

2.         Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών.

Α/ΑΕπιλέξιμη
Κατηγορία Δαπάνης
Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων Δαπανών ανά κατηγορία
1 Εξοπλισμός και Ειδικές ΕγκαταστάσειςΜέχρι 60.000€
2Κτιριακά - Διαμόρφωση ΧώρωνΜέχρι 30.000€
3Δαπάνες Διαφήμισης  - Συμμετοχή σε Εκθέσεις ΕσωτερικούΜέχρι 30.000€
4Άλλες άυλες ΔαπάνεςΜέχρι 20.000€

Επιλέξιμες είναι οι προτάσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός κατά τη διαδικασία υπαγωγής κυμαίνεται από 10.000€ - 60.000€.

Κάθε πρόταση υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει ΜΙΑ Ή ΔΥΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών τις οποίες η επιχείρηση θεωρεί / επιλέγει ως στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της.

Προτάσεις που περιλαμβάνουν δαπάνες σε περισσότερες από δύο κατηγορίες δαπανών ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές κατά το αρχικό στάδιο εξέτασης της πληρότητας των δικαιολογητικών και δεν αξιολογούνται περαιτέρω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ 2008)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACEΤΑΞΕΙΣ NACEΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPAΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPAΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 10.52   Παραγωγή παγωτών
10.7    Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 10.82   Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 10.83   Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 10.84   Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 11.05   Ζυθοποιία
 11.07   Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
13    Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14    Κατασκευή ειδών ένδυσης
15    Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16    Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17    Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18    Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19    Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20    Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21    Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22    Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23    Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
25    Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26    Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27    Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28    Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
31    Κατασκευή επίπλων
32    Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33    Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
37    Επεξεργασία λυμάτων
38    Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
39    Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  Σ. ΜΙΧΑΗΛ

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ. :+30 2241036311, Φαξ:+302241076016

Κιν: +30 6938-93-92-99

{linkr:related}
 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 27 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr