ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Ανενεργά προγράμματα | Νέα | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011

 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 20 Δεκεμβρίου 2010 έως και 25 Φεβρουαρίου 2011.

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ).

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης τουριστικών καταλυμάτων, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00.Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

- Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος 2009. Σε περίπτωση που κάτω από τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, καθώς και ότι το ύψος των προϋπολογισμών των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2009.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Η επιχείρηση να είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009. - Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.  - Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:

 • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
 • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Τουριστικές επαύλεις.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 55.1 - Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (όλες οι υποκατηγορίες) , 55.2 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19), 55.30.11 -Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ). 

- Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες που προβλέπονται, είναι επιλέξιμες και για τις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατορίων και μπαρ) εντός της τουριστικής μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις λειτουργούν νόμιμα, έχουν το ίδιο Α.Φ.Μ. με την αιτούσα επιχείρηση και δεν τελούν υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 14/12/2010).

 Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κατωτέρω πλαίσιο επιλέξιμων ενεργειών. Οι επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές 

Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

1.1.         Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, με ενδεικτικές ενέργειες:

1.1.1.      Προσθήκη θερμομόνωσης.

1.1.2.      Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων & υαλοστασίων (υαλοπινάκων και πλαισίων) με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

1.1.3.      Φύτευση στεγών.

1.1.4.      Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων.

1.1.5.      Φυσικός / νυχτερινός αερισμός.

1.1.6.      Εγκατάσταση / ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων. 

1.2.         Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου και στις λοιπές εγκαταστάσεις, με ενδεικτικές ενέργειες:

1.2.1.      Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων με νέους υψηλής απόδοσης.

1.2.2.      Υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο ή LPG.

1.2.3.      Ανάκτηση θερμότητας (από καυσαέρια λεβήτων, απορριπτόμενο αέρα μονάδων διαχείρισης αέρα, συμπυκνωτή του ψύκτη κ.λπ.)

1.2.4.      Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα

1.2.5.      Μόνωση κεντρικής στήλης θέρμανσης καθώς και σωληνώσεων και δεξαμενών

1.2.6.      Εγκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια

1.2.7.      Αντικατάσταση αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού με κεντρικό σύστημα

1.2.8.      Αντικατάσταση αερόψυκτων ψυκτών με υδρόψυκτους

1.2.9.      Τεχνολογίες μεταβλητών στροφών (inverters) για αντλίες και ανεμιστήρες

1.2.10.  Μηχανικός αερισμός (free cooling).

1.2.11.  Υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής.

1.2.12.  Αντικατάσταση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με συσκευές ενεργειακής κλάσης Α.

1.2.13.  Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής  

1.2.14.  Αυτόματο σύστημα διακοπής ηλεκτρισμού μέσω κάρτας πρόσβασης για κάθε δωμάτιο (key card για έλεγχο φωτισμού και κλιματισμού/θέρμανσης).

1.2.15.  Εγκατάσταση, για ιδία χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό (αβαθής γεωθερμία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/29.08.2003). Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) των αντλιών θερμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3. Η κάλυψη της απαίτησης αυτής πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς στο έντυπο υποβολής.  

1.3.            Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, με ενδεικτικές ενέργειες:

1.3.1.      Αναβάθμιση συστημάτων τεχνητού φωτισμού.

1.3.1.1.      Εγκατάσταση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης.

1.3.1.2.      Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά.

1.3.1.3.      Συστήματα ελέγχου φωτισμού (π.χ. αισθητήρες κίνησης και φωτεινότητας) 1.3.2.      Εγκατάσταση συστημάτων σύζευξης φυσικού-τεχνητού φωτισμού. 

1.4.            Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο. 

1.5.            Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών - καθεστώς αυτοπαραγωγού - σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010), όπως ισχύουν. 

1.6  Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού, με ενδεικτικές ενέργειες:

1.6.1       Εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος ή ηλιακού θερμοσίφωνα για κάλυψη ιδίων αναγκών. Οι ηλιακοί συλλέκτες των κεντρικών συστημάτων πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό, από διαπιστευμένο εργαστήριο, για το στιγμιαίο βαθμό απόδοσής τους.

1.6.2       Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών - καθεστώς αυτοπαραγωγού ή αυτόνομου παραγωγού- σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010), όπως ισχύουν. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στην παρούσα Πράξη, είναι η μη ένταξη των υποψηφίων στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β’ 1079/4.06.2009). Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας η μέγιστη επιτρεπόμενη αιτούμενη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 kW.

1.6.3        Εγκατάσταση συνδυασμένων συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης με αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων και βιομάζας για κάλυψη ιδίων αναγκών.

1.6.4        Εγκατάσταση συστήματος καύσης βιομάζας για κάλυψη των θερμικών αναγκών.Στις επιλέξιμες ενέργειες της κατηγορίας 1.6 συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση (όχι αντικατάσταση) υφιστάμενων συστημάτων ΑΠΕ με σκοπό την περαιτέρω κάλυψη ιδίων αναγκών της επιχείρησης 

1.7       Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).Η ενέργεια αυτή αποτελεί συμπληρωματική και όχι μεμονωμένη παρέμβαση και πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται με άλλες παρεμβάσεις. Οι επιλέξιμες ενέργειες πρέπει να αφορούν σε ώριμες τεχνολογίες αποδεδειγμένης ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα που αφορούν σε τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης ή έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα. Ο εξοπλισμός και τα υλικά θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές, όπου αυτές προβλέπονται, που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/09.04.2010). 

Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτικά οι εξής:

1)Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).

2)Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.

3) Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.

4) «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.

5) Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.

6) Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

7) Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).

8) Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον που θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία για τις  δημόσιες πισίνες.

Επισημαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση μονάδων αξιοποίησης Α.Π.Ε. για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., είναι επιλέξιμη ενέργεια, είτε η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομου συστήματος Α.Π.Ε., είτε η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη, τουλάχιστον, των ιδίων αναγκών της μονάδας αφαλάτωσης (καθεστώς αυτοπαραγωγού)». 

Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα).  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

        Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προμηθειών

        Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών.

        Ενσωμάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικά οι εξής:  

1)Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.

2)Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες.

3)Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.

4)Κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους.

5)Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού.6)Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού.7)Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.  

 

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.  

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:

1)Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS.

2)Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).

3)Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

4)Άλλο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδικεύουν τον απώτερο στόχο της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την απόκτηση πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε κριτήρια αξιολόγησης).  

 

 

Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: 

1)Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

2)Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ).

3)Επέκταση υφιστάμενων ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

4)Ενέργειες ενημέρωσης των πελατών για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά συνθέτουν το κύριο σώμα του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν και για τα οποία γίνεται έλεγχος πληρότητας είναι τα εξής:

 i.    Φωτοαντίγραφα ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης της χρήσης του έτους 2009, μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

ii.    Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1, Ε5 και Φ01 και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας Ε3, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και με το εάν αυτή υπόκειται ή μη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων) για τη διαχειριστική χρήση του 2009. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης θα πρέπει να προσκομίζεται σε πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.  

iii.    Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, για όσες επιχειρήσεις προβλέπεται.

iv.    Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000) καθώς και του εντύπου Ε7, για τη διαχειριστική χρήση του 2009. 

v.    Φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων αδειών που απαιτούνται (π.χ. άδειες καταστημάτων και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος).  

vi.    Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

i.    Δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ , η οποία θα περιλαμβάνει την αντιστοίχηση των παλαιών Κωδικών Δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από ΚΑΔ 97 σε ΚΑΔ 08) καθώς επίσης και οι μεταβολές τους από την 1/1/2009. 

ii.   Έκθεση-καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, της τυχόν αγοραζόμενης ή πωλούμενης θερμικής ενέργειας, του δυναμικού ΑΠΕ, της κατανάλωσης νερού (από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης) και του όγκου απορριμμάτων του έτους 2009. Στην έκθεση θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα διατυπώνονται / ιεραρχούνται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης κατανάλωσης νερού (από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης) και παραγωγής απορριμμάτων ενώ επίσης, θα διατυπώνονται και θα τεκμηριώνονται οι στόχοι της επένδυσης - ενεργειακός στόχος και στόχος μείωσης κατανάλωσης νερού (από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης). Στην περίπτωση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα πρέπει να τεκμηριώνεται το υφιστάμενο προς εκμετάλλευση ενεργειακό δυναμικό της αξιοποιούμενης ΑΠΕ. Στην έκθεση επισυνάπτονται αναλυτικές προσφορές για τον εξοπλισμό με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων συνοδευόμενες από τα σχετικά φυλλάδια και τυχόν απαιτούμενα, από τον παρόντα Οδηγό, πιστοποιητικά, για τις δαπάνες των κτιριακών και λοιπών παρεμβάσεων με σαφή περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, την ανάλυση του κόστους αυτών, τις προμετρήσεις και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους, καθώς και προσφορές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κτλ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πρόκειται να προβεί στην υιοθέτηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να επισυνάπτονται προσφορές για την εκπόνηση της μελέτης και την εγκατάσταση του συστήματος για την απόκτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, Ecolabel, EMAS κ.λπ.) καθώς και προσφορές πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς για την απόκτηση πιστοποιητικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προβολής θα πρέπει να επισυνάπτονται αναλυτικές προσφορές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών.

iii. Φωτοαντίγραφα λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), κατανάλωσης νερού (ΔΕΥΑ κ.λπ.)., τιμολόγια αγοράς ή πώλησης θερμικής ενέργειας, λογαριασμοί φυσικού αερίου ή τιμολόγια αγοράς πετρελαίου ή / και τιμολόγια αγοράς υγραερίου, που περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα από 01.01.2009 έως και 31.12.2009. 

iv. Βεβαίωση από τον Δήμο όπου υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο, στην οποία θα αναφέρεται ο πληθυσμός (αφορά μόνο στα επενδυτικά σχέδια με τόπο υλοποίησης νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86     

 

 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 7 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
 • Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ 9χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από λεωφορείο
  Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται, από το απόγευμα της Κυριακής, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ένα 9χρονο κοριτσάκι από το Παραλίμνιο Σερρών, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία παρασύρθηκε από λεωφορείο του ΚΤΕΛ.
 • Αυστρία: Η κατάρρευση της δεξιάς συμμαχίας-πρότυπο για τον Όρμπαν
  Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που το «παιδί-θαύμα» της αυστριακής πολιτικής, ο Σεμπάστιαν Κουρτς θριαμβολογούσε για τη «σταθερότητα» της κυβέρνησής του. Τα πράγματα ωστόσο για τον Κουρτς – και τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, που όπως σχολιάζει η «Monde» είχε ως πρότυπο τη δεξιά συμμαχία της Αυστρίας – άλλαξαν άρδην μετά το λεγόμενο σκάνδαλο Ίμπιζα. Το Σάββατο, μία ανάσα πριν από τις ευρωεκλογές, ο Αυστριακός καγκελάριος ανακοίνωσε ότι η χώρα εισέρχεται σε τροχιά πρόωρων εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.  
 • Ν. Σμύρνη: Φωτιά στο παλιό κλειστό γήπεδο του Πανιωνίου
  Φωτιά εκδηλώθηκε σε μπάζα στην οδό Αρτάκη στην Νέα Σμύρνη, στο παλιό κλειστό γήπεδο του Πανιωνίου.