ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Επιδοτούμενα Προγράμματα | Λεπτομέρειες | ΔΡΑΣΗ 1 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΔΡΑΣΗ 1 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

ΔΡΑΣΗ 1

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ

     ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

     ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ)

 

1. Δελτίο ανεργίας  ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟΥ με   

    επιλέξιμο ΚΑΔ

 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας

 

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης 

Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ εκπροσώπησης

Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα δημοσιευμένο.

Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις.

 

4. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας λειτουργίας.

 

5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης).

Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.

 

 

6. Στοιχεία επιχειρηματία

Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ)

Γ) Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις από πιστοποιημένους φορείς)

 

7. Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού

Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανομένου.

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, με τις ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις:

§ σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα.

§ η πρόταση ή μέρος της δεν έχει υποβληθεί και δε θα υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί και δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα.

§ έχει υποβληθεί μία μόνο πρόταση του έργου στο παρόν κύκλο του Προγράμματος.

§ έλαβα σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος.

§ αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές

§ η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί ανάκτηση επιχορήγησης

§ όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην έντυπη μορφή με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή

§ συμφωνώ στην δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρίας, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

§ η επιχείρηση αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πρότασης (Εκθέσεις Προόδου/Αιτήματα Πληρωμής και Ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ.

§ η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

§ η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11  των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισμό Προβληματικής Επιχείρησης βλ. Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού).

§ η επιχείρηση δεν λειτουργεί με καθεστώς δικαιόχρησης

§ δεν εκκρεμεί εις βάρος της διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

§ αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλωθεί στο Έντυπο Υποβολής, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ή/και την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και όσα λαμβάνονται από αυτούς θα επέχουν  θέση επίσημων εγγράφων

§ αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

§ αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επιχειρηματικού σχεδίου, από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.  

§ οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

§ αποδέχομαι την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις

 


 

 Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

   

Τηλ. :+30 2241036311
Κιν: +30 6957-26-69-19
Κιν: +30 6931-00-96-11

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 10 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
  • Υπ. Υγείας: Συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση από την αφρικανική σκόνη
    Την εγκύκλιό του (ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.3191/14.1.14) για την προστασία της δημόσιας υγείας με συστάσεις προς άτομα αυξημένου κινδύνου υπενθυμίζει το υπουργείο Υγείας, με αφορμή τις 24ωρες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10: 51-75 μg/m3).
  • Σε αναζήτηση της ανάστασης το εμπόριο
    Στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, αμέσως μετά το Πάσχα, εναποθέτουν τις όποιες ελπίδες «σωτηρίας» οι έμποροι, παρότι ο θεσμός κρίνεται ότι έχει ξεπερασθεί… Γεγονός είναι ότι η Κυριακή των Βαΐων δεν απέδωσε, και το... αναστάσιμο μήνυμα, μάλλον, δεν θα φθάσει στις επιχειρήσεις, που γράφουν εξαιρετικά χαμηλούς τζίρους. 
  • Στ. Θεοδωράκης: Αλίμονο στη χώρα που είναι δέσμια ενός τουίτ
    Κριτική σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ανάρτηση του κ. Πολάκη εναντίον του κ. Κυμπουρόπουλου, άσκησε ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης σημειώνοντας πως «το να φτάνουμε στο σημείο να αναγάγουμε αυτό το θέμα ως το κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας, είναι πολύ υποκριτικό».